یک آزمایشگاه هماتولوژی و بیوشیمی دوگانه است که به عنوان یک مشارکت خصوصی عمومی بین آزمایشگاه پزشکان Sonic Healthcare و Laboratories بیمارستان های پایه بنیاد UCLH NHS فعالیت می کند. AutoLab بیش از 10 میلیون تجزیه و تحلیل در هر سال از تجزیه و تحلیل بیوشیمی و هماتولوژی انجام می دهد