ناباروری مرد، یک نگرانی جهانی است و در حال حاضر بسیاری از جوامع پزشکی جدید و جراحی پیشرفته برای درمان آن.

از نظر پزشکی کلومیفن، CoQ، HCG و سایر مواد مغذی مورد استفاده قرار می گیرد.
تصحیح آریکوسل تاثیر مورفولوژیک و مورفولوژیک اسپرم را بر عهده داشت.
تصحیح واریکوسل بر روی مورفولوژي و مورفولوژي تعداد اسپرم تاثیر گذاشت

INSTAGRAM
FACEBOOK
FACEBOOK
GOOGLE
http://newcityhospital.com/persian/2019/01/17/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-g-k-tripathi/
TWITTER
YOUTUBE
PINTEREST
LINKEDIN

Leave a Comment